Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.หนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2559     เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรกรดีเด่น เพื่อยกย่องและเชิดชู
เกียรติผู้ทรงภูมิปัญญาด้านเกษตรสาขาต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลอง
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา
และเป็นการพัฒนางานเกษตรกร (ทรัพยากรบุคคล) ให้มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง
และเป็นระบบ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกษตรกรดีเด่นต้นแบบตัวอย่าง
รวม 12 สาขา จำนวน 88 ราย โดยมีนายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี
     ทั้งนี้ นางกาญจนา แสนสิงห์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
ได้ร่วมจัดกิจกรรมในการตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่มีการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
บัญชีต้นทุนอาชีพ จำนวน 88 ราย เพื่อให้เกษตรกรได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional