Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
อตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนและการดำเนินงานของสหกรณ์ ในพื้นที่ จ.เชียงราย     เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 หัวหน้าสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์และบุคลากรในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียน ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ปีงบประมาณ 2559 พร้อมมอบ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน จำนวน 130 คน
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 8 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ทั้งนี้ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโครงการพัฒนาดอยตุง จำกัด และโครงการพัฒนา
ดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เพื่อรับทราบ
ถึงสภาพปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์ และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานสหกรณ์ให้เกิด
ประสิทธิภาพ โดยใช้โปรแกรมของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ช่วยในการบริหารงาน
    ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์รักษ์น้ำ
เพื่อพระแม่ห้วยหยวกป่าโซ จำกัด และโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ำคำ จังหวัด
เชียงราย ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านห้วยหยวกป่าโซ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สลองใน อำเภอ
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เพื่อรับทราบสภาพปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์ พร้อมให้คำแนะนำ
ในการบริหารงานสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้แก่สหกรณ์ พร้อมกันนี้ ได้ร่วมปลูก
ต้นไม้ในโอกาสการลงพื้นที่ดังกล่าว โดยมีนายธนพงศ์ชัยวิชญ์ ศรีเจริญ ผู้ประสานงานโครงการสถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านห้วยหยวกป่าโซ จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีฯ
ให้การต้อนรับ.

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional