Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส. ลงพื้นที่ประเมินกระบวนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) ณ สตท.8     เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการ
สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ประเมินกระบวนงาน
การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ด้วยระบบ
กระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) โดยมีนางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 นางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบัญชีและการสอบบัญชี และนางสาวนารี แซ่เฮ่ง หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การ
ต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เพื่อศึกษาข้อเท็จจริง
จากการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่กำหนดไว้ตามแนวทางการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2559 (Road Map59) รับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
จากผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 และสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์นครศรีธรรมราช เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 8 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional