Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.4 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการฯ ในพื้นที่ สตส.มุกดาหาร     เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผู้ผ่านการฝึกอบรม
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์
โครงการพัฒนาสหกรณ์ที่มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน โครงการ
พัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจฯ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี
และโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559

ณ สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional