Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครปฐม เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่เกษตรกรที่สำเร็จการอบรมในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร     เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม
นำโดย นายนริศ เวชาคม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เข้าร่วมพิธีการมอบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรที่สำเร็จการอบรม
ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกร ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ตำบลสามง่าม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional