Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.8 จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ครั้งที่ 4/2559     เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
เป็นประธานการประชุมข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้าง ครั้งที่ 4/2559 ประจำเดือนมิถุนายน
2559
เพื่อติดตามแผนและผลการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาและอุปสรรค
พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทำงาน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีบุคลากรในสังกัด จำนวน
21 คน เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราชเกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional