Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรการประกวด ครูบัญชีดีเด่น ประจำปี 2559       เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดครูบัญชีดีเด่น ประจำปี 2559
โดยอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีดีเด่น (ครูบัญชี) ประเภทบุคคล ส่งเสริมการ
ทำบัญชีดีเด่น รางวัลชมเชยอันดับ 1 ที่ 2 ของประเทศ ได้แก่ นางหนึ่งฤทัย
เชื่อตาหมื่น และอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีดีเด่น (ครูบัญชี) สาขาบัญชีฟาร์ม
ระดับจังหวัด ได้แก่ นายสมัย สีใส เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณและ
เผยแพร่ผลงานให้ปรากฏต่อสาธารณชน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างขวัญและ
กำลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมยิ่งขึ้น เป็นครูบัญชีต้นแบบ
และเป็นแบบอย่างในแนวทางปฏิบัติงานให้คนอื่นต่อไป
โดยได้รับเกียรติจาก
นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร

และนางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
เป็นผู้กล่าวรายงาน
ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional