Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)      เมื่อวันที่ 13-27 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) เพื่อ
เริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และ
บัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและ
ไม่จำเป็นได้อย่างมีเหตุมีผล รวมถึงการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสม โดยการใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพ โดยมีผู้เข้ารับบริการจำนวน 800 คน
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดบึงกาฬ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional