Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.เชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 6/2559     เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นำโดย
นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่

จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 6/2559 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน
ที่ผ่านมา และร่วมกันพิจารณาวางแผนการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจากนายสมพงษ์
ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 นางชนนิกานต์ พันธจักร
หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
ให้เกียรติ
เข้าร่วมประชุมและให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพและได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีข้าราชการ
พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5
อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional