Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี

 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์มีธรรมาภิบาลที่ดี

     นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
กล่าวว่า ตามนโยบายของนายก
รัฐมนตรี ที่ต้องการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้ม
แข็ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในบทบาทหน้าที่ช่วยเหลือ
เกษตรกร ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้สนองนโยบายดังกล่าว โดยมอบหมาย
ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์
ร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนายก
ระดับสหกรณ์ ซึ่งได้กำหนดเป็นแผนพัฒนาความ
เข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐ โดยได้
กำหนดเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ ๔
ด้าน คือ ความสามารถในการให้บริการสมาชิก
ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ประสิทธิภาพใน
การจัดการองค์กร และประสิทธิภาพของการบริหาร
งาน ดังนั้น
     เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติงานระหว่าง
สองหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความราบรื่น กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติ
การร่วมบูรณาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง
การบูรณาการเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์มีธรรมาภิบาลที่
ดี ขึ้น
                         โดยมีบุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวม ๒๔๐ คน เข้าร่วมประชุม
                         เพื่อให้บุคลากรของทั้งสองหน่วยงานได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีใน
                         สหกรณ์แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์มีธรรมาภิบาลที่ดี ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนว
                         ทางการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในการสร้างความเข้มแข็งแก่
                         สหกรณ์ให้มีธรรมาภิบาลที่ดี นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อนำเสนอปัญหา
                         อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ
                         เพื่อการสร้างความเข้มแข็งแก่ สหกรณ์ ซึ่งจะได้นำไปใช้ปฏิบัติงานร่วมกันในระดับจังหวัด เพื่อ
                         เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                                "การบูรณาการงานดังกล่าว มีความสำคัญอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ในการส่ง
                         เสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลสหกรณ์ จะได้ร่วมมือกันปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้ม
                         แข็ง มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการที่ดี ดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับ
                         นโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยร่วมกันกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ เพื่อให้เกิด
                         ความสอดคล้อง สนับสนุนให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว และบรรลุเป้า
                         หมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติ
                         งานเชิงบูรณาการในการสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ให้มีธรรมาภิบาลที่ดีต่อไป” อธิบดีกรม
                         ตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว.
 
 
 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional