Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.พะเยา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันกว๊าน จำกัด     เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
นำโดย นางสาวอัจฉรา ปงหาญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
เข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันกว๊าน
จำกัด
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี รวมทั้งรับทราบแนวทางการ
ปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการของสหกรณ์
ณ วัดสันกว๊าน
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional