Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส. ร่วมเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2559    เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการ
การเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2559 เพื่อเปิดฤดูการผลิตใหม่ และเป็นแหล่ง
ศึกษาดูงานในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้รับบริการของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การเตรียม
ความพร้อมองค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิตต่างๆ การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เป็นศูนย์รวมให้บริการแก่เกษตรกรได้เห็นตัวอย่างของจริง เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงในอาชีพ สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร พร้อมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ
และเกษตรกรในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และร่วมสาธิตเครื่องหยอด และเครื่องโรยเมล็ด
พันธุ์ข้าว ด้วยตนเอง โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมด้วยนางสาวจุฑามาศ ลิปิการถกล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชี
และถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และนางพิศมัย หุนตระนี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลช้างใหญ่
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี
และสาธิตการจัดทำบัญชีในครัวเรือนแก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
(Field Day) เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ตามแนวปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง”
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional