Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว    เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 นางสาวยุวดี เมืองแมน นักวิชาการสถิติ
ชำนาญการ
พร้อมด้วยนางสาวสลักจิตร์ โอฬารกิจกุลชัย นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
เป็น
ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวัน
ระลึกพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ผู้ทรงบำเพ็ญ
ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาตินานัปการ
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าอาคารรัฐสภา
ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional