Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล สตท.6 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ ตามแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2559       เมื่อวันที่ 17 – 25 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
นำโดย นางพจมาน รอดบุญส่ง หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล พร้อม
ทีมงานกลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผู้ผ่านการอบรม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
เป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีใน
การบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของสหกรณ์ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้านการเงินการบัญชี และโครงการการพัฒนาสหกรณ์ที่มอบหมายให้ผู้สอบ
บัญชีภาคเอกชน
โดยการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการอบรมจากสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัด
เพชรบูรณ์และจังหวัดสุโขทัย จำนวน 51 แห่ง
        ทั้งนี้ การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นจากผู้ผ่านการอบรมในแต่ละโครงการ รวมทั้งรับทราบปัญหา
อุปสรรคในการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทาง
การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรโครงการที่จัดขึ้น โดยจะได้สรุปรวบรวมข้อมูลนำเสนอ
และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรการจัดอบรมให้มีความ
เหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม อันจะส่งผลให้ผู้รับ
การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional