Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กตส.จัดประชุมบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้สหกรณ์มีธรรมาภิบาลที่ดี          เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการร่วมบูรณาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์
เรื่อง การบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์มีธรรมาภิบาลที่ดี

เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง
สนับสนุนให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว และบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้มีผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวม 240 คน ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการ
กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเชิง บูรณาการในการสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ให้มี
ธรรมาภิบาลที่ดี และรับฟังการบรรยาย เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนประเทศ ตามแนวทาง
ประชารัฐสู่ความสามัคคีปรองดอง จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
เพื่อการปฏิรูป กอ.รมน.โดยมี นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เข้าร่วมในการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี
กล่าวต้อนรับ ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional