Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สระบุรี สอนแนะบัญชีในโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร” ประจำปี 2559 รุ่นที่ 1         เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี ร่วมสอนแนะ
ให้ความรู้ด้านบัญชี ในหัวข้อ"บัญชีนำวิถีสู่ความพอเพียง” แก่เยาวชนนักเรียนในโครงการ
ค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี จำนวน 60 คน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนนักเรียนรู้ประโยชน์ของ
การจดบันทึกบัญชีของตนเอง ลดความฟุ่มเฟือย มีเงินออม สร้างวินัยทางการเงิน และ
วางแผนการใช้จ่าย ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าสระบุรี ตำบลท่ามะปราง อำเภอ
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional