Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)      เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
นำโดย นางสาวพรพิมล โคธิเสน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ในสังกัด
เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) เพื่อ
เริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
โดยถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำการจัดทำบัญชี
รับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
"บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ตามโครงการอบรมศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหา
ราคาสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายได้อย่างมีเหตุมีผล
รวมถึงการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
โดยการใช้ข้อมูลบัญชีเป็นหลัก
โดยได้รับเกียรติจากนายชัชวาลย์ ทองชน
ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอบึงโขงหลง เป็นประธานเปิดง
าน
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านโนนสวนปอ
ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional