Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ยโสธร จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน... รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2559     เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
นำโดย นางมะลิวรรณ ลควงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยพนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน...
รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ปี 2559
หัวข้อเรื่อง บัญชีสู่ความพอเพียง โดยจัดอบรม
สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 5 โรงเรียน รวม 61 คน ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดยโสธร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional