Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.9 จัดกิจกรรม "Mindfulness กับการพัฒนาศักยภาพตนเองและการประยุกต์ใช้” ตามโครงการเสริมสร้างทีมงานคุณภาพฯ     เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นำโดย
นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9

พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม
"Mindfulness กับการพัฒนาศักยภาพตนเองและการประยุกต์ใช้”
ตามโครงการเสริมสร้างทีมงานคุณภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร
ฝึกใช้ความรู้สึกตัวในชีวิตประจำวัน การพัฒนาคลื่นสมอง สำหรับการเรียนรู้
ความจริงของธรรมชาติ เดิน...เพิ่มพลังชีวิต เข้าถึงการเคลื่อนไหวที่ออกจาก
ความคิดและเข้าถึงความสงบจิตผ่อนคลาย เจริญสติ ฝึกสมาธิในการทำงาน
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาลย์ ศรีรุ่งเรือง จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional