Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)       เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย
นางสาวชุติกาญจน์ หาญคำหล้า นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)
โดยมี นายปริญญาพล อุทยาภรณ์
นายอำเภอปากคาด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรบ้านดาลบังบด ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
       ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ได้ร่วมจัดนิทรรศการบูรณาการกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ เพื่อถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำในเรื่อง
การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกรที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ตามโครงการอบรมศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจาก
ปัญหาราคาสินค้าเกษตร เพื่อเกษตรกรสามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็น
ได้อย่างมีเหตุมีผล รวมถึงการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
โดยการใช้ข้อมูลบัญชีเป็นหลัก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional