Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.พิษณุโลก จัดกิจกรรม 5 ส และกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559      เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
นำโดย นางสาวพัชรินทร์ โนนจุ้ย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
จัดกิจกรรม 5 ส ภายในและบริเวณรอบสำนักงานฯ เพื่อเสริมสร้างความรัก
ความสามัคคีปรองดองกันภายในหน่วยงาน อีกทั้งยังช่วยทำให้ภายในสำนักงาน
สะอาดน่าอยู่และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับหน่วยงาน
     ในโอกาสนี้ ยังได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559
โดยได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ไม้จากสำนักงานเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อปลูกบริเวณโดยรอบสำนักงาน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional