Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุทัยธานี ออกหน่วยบริการในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2559     เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
ออกหน่วยบริการคลินิกเคลื่อนที่ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2559
โดยร่วม
จัดนิทรรศการ พร้อมทั้งให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกร
และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี รู้จักรายรับ
รู้จักรายจ่าย รู้จักเงินออม สามารถจัดทำบัญชีได้ เกิดประโยชน์ทั้งในชีวิตประจำวัน
และในการประกอบอาชีพ
โดยได้รับเกียรติจากนายประภัสสร์ มาลากาญจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงาน
ณ วัดหนองกระดี่นอก
บ้านหนองกระดี่นอก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional