Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)      เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
นำโดย นางสาวกิ่งเกษ บุญพูน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอด
ความรู้ (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
โดยร่วมถ่ายทอดความรู้
และให้คำแนะนำในเรื่องการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุน
อาชีพแก่เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย”
ตามโครงการอบรมศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร เพื่อให้
เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นได้อย่างมีเหตุมีผล
รวมถึงการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
โดยการใช้ข้อมูลบัญชีเป็นหลั
โดยมีนายอภิสิทธิ์ อู่วงศ์ ปลัดอำเภอบุ่งคล้า
เป็นประธานเปิดงาน
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษต
รบ้านนาจาน ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional