Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ (คทช.จังหวัดเชียงใหม่) ครั้งที่ 3          เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
     นำโดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
     สหกรณ์เชียงใหม่
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน
     จังหวัดเชียงใหม่ (คทช.จังหวัดเชียงใหม่) ครั้งที่ 3
เพื่อติดตามผล 
     การดำเนินงาน และพิจารณาให้บุคคลเข้าใช้ประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายใน
     เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา ท้องที่ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน
     จังหวัดเชียงใหม่
โดยมี นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
     เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง
     จังหวัดเชียงใหม่


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional