Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.จันทบุรี จัดโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านการเงินการบัญชี        เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี
   จัดโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านการเงินการบัญชี สำหรับกลุ่ม
   วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2559
โดยมีกลุ่มวิสาหกิจ
   ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 กลุ่ม เกษตรกร จำนวน 43 คน พร้อมกันนี้
   ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแคนตาลูปราชสาสน์
   จังหวัดฉะชิงเทรา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ตลอดจน
   สร้างความสัมพันธ์ในการประกอบอาชีพระหว่างวิสาหกิจชุมชน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional