Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุทัยธานี เป็นวิทยากรบรรยายโครงการการประชุมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559    เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การยกระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน
ของสหกรณ์
ในโครงการการประชุมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน ส่งเสริม
และพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อให้
สหกรณ์ทราบถึงระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ สามารถนำ
ข้อมูลไปปรับปรุงหรือรักษาชั้นคุณภาพให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งเป็นกลไกสำคัญ
ที่ให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้บริหารของสหกรณ์ในการช่วยลด
ความเสี่ยงทางธุรกิจ และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยปกป้อง
คุ้มครองทรัพย์สิน เงินทุนของสมาชิกและผู้ถือหุ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
ที่กำหนด ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP จังหวัดอุทัยธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional