Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
รตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาจังหวัดน่าน     เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยนางสุจิตรา พันธุมะบำรุง
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
นายสุบรรณ
จำปา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างประจำในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาจังหวัดน่าน ตำบลภูฟ้า
อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
เพื่อพัฒนาศูนย์ฯ ให้เกิดความเข้มแข็ง ประสบผลสำเร็จ
ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนแบบแท้จริง ซึ่งกิจกรรมทางด้านการจัดการ
ด้านบัญชีนับเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญ เพราะการจัดทำบัญชีอย่างมีมาตรฐาน
โปร่งใส สามารถเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารศูนย์ในการตัดสินใจ และวางแผน
การดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional