Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กตส. จัดอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยและปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน     เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
เป็นประธานการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยและปลูกจิตสำนึกต่อต้าน
การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการและแนวทางการรักษาวินัย
รวมถึงปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้าน
การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) ร่วมบรรยาย ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคาร 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional