Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุดรธานี ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 ณ สหกรณ์โคนมอุดรธานี จำกัด     เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
นำโดย นางมณีวรรณ เครือคุณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากนายทะเบียนสหกรณ์ให้เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์โคนม
อุดรธานี จำกัด
เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์โคนม
อุดรธานี จำกัด
พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการเงินการบัญชี
โดยเน้นย้ำให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าตรวจสอบระบบการซื้อ - ขายสินค้า
การจัดทำทะเบียนคุมสินค้าที่ยังมีสินค้าขาดบัญชี เพื่อให้ผู้ตรวจสอบกิจการ
และพนักงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ต่อไป
ณ สหกรณ์โคนมอุดรธานี จำกัด จังหวัดอุดรธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional