Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 และ 5      เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี จัดโครงการอบรม
เพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 และ 5
โดยสอนแนะ
การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.โพนสูง อ.ไชยวาน ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านกุดอีเฒ่า ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านท่าหนองเทา ต.เวียงคำ
อ.กุมภวาปี และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านโคกสว่าง
ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional