Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.8 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่     เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
เป็นประธาน
การประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ครั้งที่ 6/255
9
เพื่อติดตาม
ผลการปฏิบัติงานเดือนเมษายน 2559 รวมทั้งปรึกษาหารือ และแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โดยมีบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน
ณ โฮมสเตย์ผู้ใหญ่หรั่ง (เกาะพิทักษ์)
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional