Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรศรีรัตนะ จำกัด     เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
นำโดย นางสาวพิชญาภัค เพียรชอบ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์การเกษตร
ศรีรัตนะ จำกัด
เพื่อชี้แจงงบการเงิน ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากการตรวจ
สอบบัญชีต่อที่ประชุมใหญ่ รวมทั้งให้คำแนะนำ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
ของสหกรณ์
ณ สหกรณ์การเกษตรศรีรัตนะ จำกัด อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษเกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional