Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น จัดอบรมให้ความรู้หัวข้อ "การทำบัญชีชาวบ้าน”      เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ขอนแก่น
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้
เรื่อง "การบัญชีชาวบ้าน"
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจวิธีการจัดทำบัญชี
การจดบันทึกรายการเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่าย ให้สามารถนำข้อมูลที่มาวางแผน
การใช้จ่ายได้ และเพื่อให้เกิดการประหยัดและการออม
โดยมีนักเรียนใน
โครงการฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการ
ตำรวจตะเวนชายเดนภาค 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 รุ่นที่ 24 จำนวน 50 คน เข้ารับการอบรม

ณ ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการตำรวจ
ตะเวนชายเดนภาค 2 บ้านจอมบึง ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional