Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น ร่วมติดตามการประเมินผลโครงการตามแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559         เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ร่วมกับสำนักงาน
   ตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางสาวภัทราดา แก้วกันยา นักวิชาการตรวจสอบ
   บัญชีชำนาญการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมติดตามการประเมิน PD3 โครงการ
   สร้างความยั่งยืนในการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ และประเมินผู้ตรวจสอบกิจการ ตามโครงการ
   ติดตามประเมินผลโครงการตามแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 (การส่งเสริม 
   และพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
   โดยการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ) เพื่อให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
   ในการนำไปปรับปรุงแก้ไข และเพื่อพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป ณ ศาลากลาง
   บ้านหนองหัววัว ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional