Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครปฐม ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม
นำโดย นายนริศ เวชาคม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน แผนการ
บริหารงานหน้าที่และความรับผิด
ชอบ พร้อมทั้งร่วมรับฟังความคิดเห็นและ
ความต้องการของสมาชิก ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการของสหกรณ์
และชี้แจงงบการเงินแก่สมาชิกของสหกรณ์ฯ
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์
ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional