Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59     เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
นำโดย นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์บึงกาฬ
พร้อมด้วยนายปริญญา ธาตุลม นักวิชาการตรวจสอบ
บัญชีปฏิบัติการ
เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการตามแผน
พัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง
ปี 2558/59
เพื่อให้ความรู้ ชี้แจง ทำความเข้าใจวิธีปฏิบัติทางบัญชีเพื่อให้
การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ และเกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน
120 คน
โดยได้รับเกียรติจากนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
เป็นประธานการประชุมชี้แจง และเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง
MOU ระหว่าง ศบกต. กับกรมส่งเสริมการเกษตร
ณ ห้องประชุมสิริณธรวัลลี
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
     ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ได้ร่วมแนะนำผู้สอบบัญชี
ที่จะดูแลในแต่ละพื้นที่ และชี้แจงการบริหารโครงการ ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่
ของ ศบกต.และกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและรายงาน
ตามโครงการ รวมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการรับจ่ายเงินโครงการ จำนวน
5 อำเภอ 8 ศบกต. รวม 24 โครงการ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional