Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) ปี 2559     เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
นำโดย นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงานถ่ายทอดความรู้ (Field Day) ปี 2559
โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ได้เข้าร่วมบูรณาการกับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ จัดนิทรรศการให้ความรู้
เรื่องบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
วางแผนด้านการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ โดยมีนายโอฬาร
พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional