Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.บึงกาฬ ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ร่วมบูรณาการ
กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
(Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
โดยจัดนิทรรศการด้านบัญชี เพื่อให้ความรู้
และให้คำแนะนำในเรื่องการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ
แก่เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ตามโครงการ
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59
และผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร จำนวน 5 รุ่น รวม 250 คน โดยมีนายจำรัส
กังน้อย นายอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านไร่สุขสันต์ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง
บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional