Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ยโสธร ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี ในโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/2559    เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร นำโดย
นางหิรัญญา สุนทรพินิจ และนางจุรีรัตน์ ซองทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการ
ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีให้แก่ ศบกต. และกลุ่ม/
องค์กร ตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน
เพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/2559 กรณีเกษตรอื่น ภายใต้มาตรการที่ 4
ระยะ 2 ครั้งที่ 2 รอบที่ 5 โครงการพืชและการเกษตรอื่นๆ จังหวัดยโสธร

เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอกุดชุม และอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional