Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สมุทรปราการ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น ”โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ”       เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
นำโดย นางเพ็ชรรัตน์ นาควัชรญาณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ยืนต้น (ต้นยางนา
จำนวน 400 ต้น) เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติครอบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และเป็นวันต้นไม้
ประจำปีของชาติ
รวมทั้งเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิด
ความรักและความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และเป็นการฟื้นฟูให้เกิดความ
สมดุลของธรรมชาติ
โดยมีนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นประธานเปิดงาน
ณ บริเวณปากคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional