Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ยโสธร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสถาบันการเงินชุมชนตำบลศรีฐาน จำกัด     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร นำโดย
นางสุนันทา เทพสาร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ ด้านการบัญชีและ
การสอบบัญชี และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ และแสดงความเห็นต่องบการเงินสหกรณ์และการแก้ไข
ปรับปรุงข้อมูลโปรแกรมระบบบัญชีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสถาบันการเงิน
ชุมชนตำบลศรีฐาน จำกัด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional