Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหฤทัยศรีฐาน จำกัด       เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
นำโดย นางสาวศศิร์ธา โยธี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหฤทัยศรีฐาน จำกัด

เพื่อชี้แจงงบการเงิน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบบัญชี
ต่อที่ประชุมใหญ่ รวมทั้งให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
ของสหกรณ์ ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหฤทัยศรีฐาน จำกัด อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional