Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนียนอำเภอบ้านไผ่ จำกัด ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่     เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ขอนแก่น
พร้อมด้วยนางวันดี รองศักดิ์ นักวิชาการตรวจสอบ
บัญชีชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของ
สหกรณ์เครดิตยูเนียนอำเภอบ้านไผ่ จำกัด
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน
แผนการบริหารงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ ข้อตกลง ข้อบังคับ เรื่องแจ้ง
ให้ทราบ รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของสมาชิก พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ และชี้แจงงบการเงิน ให้สมาชิกของสหกรณ์
ได้รับทราบ
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนียนอำเภอบ้านไผ่
ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional