Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น เข้าสอบทานหนี้ สหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จำกัด อ.เมือง     เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
นำโดย นางรัศมี คุณธรรม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าสอบทานทุนเรือนหุ้น เงินรับฝาก เงินกู้
ระยะสั้น เงินกู้ระยะปานกลาง และเงินกู้ระยะยาว ของสหกรณ์เคหสถาน
แก่นนคร จำกัด
เพื่อยืนยันยอดหุ้น เงินกู้และเงินรับฝาก ระหว่างสมาชิกและ
สหกรณ์ ให้ถูกต้องตรงกัน และเป็นการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ
ของสหกรณ์
ณ สหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จำกัด อ.เมือง จ.ขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional