Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.5 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแนวทางปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น     เมื่อวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2559 กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล
และกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
ร่วมลงพื้นที่
ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการตามแนวทางปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โครงการสร้างความยั่งยืนในการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับสหกรณ์ โครงการพัฒนา
ศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรที่ทำธุรกิจรวบรวมและแปรรูป ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional