Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล สตท.6 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ ตามแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559     เมื่อวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
นำโดย นางพจมาน รอดบุญส่ง หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตาม
ประเมินผล
พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล
ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผู้ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพ
การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของสหกรณ์
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี
และโครงการการพัฒนาสหกรณ์ที่มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
โดยการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการอบรมจากสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน
31 แห่ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ผ่านการอบรมในแต่ละโครงการ รวมทั้ง
รับทราบปัญหาอุปสรรคในการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมให้
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรโครงการที่จัดขึ้น ทั้งนี้
ข้อมูลที่ได้จากการติดตามประเมินผลครั้งนี้ กลุ่มแผนงานฯ สตท.6 จะได้สรุป
รวบรวมข้อมูลนำเสนอและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตร
การจัดอบรม ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของผู้เข้ารับการ
อบรม อันจะส่งผลให้ผู้รับการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional