Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.บึงกาฬ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)      เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field
Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
โดยร่วมถ่ายทอดความรู้ และให้
คำแนะนำในเรื่องการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุน
อาชีพแก่เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย”
ตามโครงการอบรมศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
เพื่อให้เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นได้อย่าง
มีเหตุมีผล รวมถึงการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
โดยการใช้ข้อมูลทางบัญชี
โดยได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์ธนิตย์
เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 10, 12 เป็น
ประธานเปิดงาน
ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรบ้านขี้เหล็กน้อย ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional