Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองนกเขียน จำกัด     เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
นำโดย นางเอษมนีย์ อิงสถิตธนวันต์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
หนองนกเขียน จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน แผนการบริหารงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของสมาชิก
พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ และชี้แจงงบการเงิน
แก่สมาชิกของสหกรณ์ฯ ณ ศาลาการเปรียญหนองนกเขียน อำเภอเปือยน้อย
จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional