Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2559     เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครพนม
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ของจังหวัดนครพนม
โดยมีวาระการประชุม อาทิ รายงานผลความก้าวหน้า
ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมาตรการ 6
มาตรการ รายงานผลความก้าวหน้าตามนโยบายเร่งด่วน สถานการณ์น้ำของ
จังหวัดนครพนม สถานการณ์ยางพารา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบาย
และมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดแต่ละจังหวัดดำเนินการโครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในปีงบประมาณ 2559 ของจังหวัดนครพนม
และทบทวนอำเภอเป้าหมายพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี ปี 2559/60
โดยมี
นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ศาลากลางจังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional