Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.สมุทรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการ "ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”ปี 2559 รุ่นที่ 3 และ 4     เมื่อวันที่ 12 และ 15 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สมุทรปราการ
ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรในฐานเรียนรู้ด้าน
บัญชีในหัวข้อ "บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง ในค่ายเยาวชน...รักษ์
พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ห้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ 4-6 จำนวน 2 รุ่น
จำนวน 73 คน เพื่อเป็นการฝึกหัดการบวกเลข ฝึกปฏิบัติให้นักเรียนรู้เรื่อง
การจดบันทึกอย่างง่าย ๆ สามารถจำแนกรายรับ-รายจ่าย และทำบัญชี
รับ-จ่ายของตนเองและครอบครัวได้
ณ ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศ
นครเขื่อนขันธ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
     ทั้งนี้ งานดังกล่าว จัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรวม 9
หน่วยงาน ได้แก่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional